Certificacions

L’abast del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat i Medi Ambient) comprèn els processos i activitats de:

Redacció dels projectes, direcció d’obra, execució, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Compromís d’ASG

En referència als aspectes ambientals, l’any 2018 s’ha continuat amb les actuacions per donar compliment a la DIA 2010 i a l’Acord de  Govern que la complementa. Com ja es va fer els anys anteriors, s’ha accelerat la implantació de les mesures compensatòries amb l’objectiu de finalitzar-les aquest any 2018. Actualment ASG gestiona 3.400 hectàrees amb finalitats ambientals que són totes les que demana l’Acord de Govern , i s’han continuat instal·lant torres de nidificació , malles antiofegament a les basses i executant bassetes d’amfibis  segons preveu l’esmentada DIA. Segons estudis d’ornitofauna, aquestes mesures tenen efectes positius, estabilitzant la població de les diferents espècies que fins ara estaven en davallada.

Els consums d’aigua d’ASG de l’any 2018 es resumeixen a la següent taula:

ISO 14001

ISO 9001